Breadcrumbs
Home 3. ชมรมสัญจรปลอดควัน คณะแพทยศาสตร์ มช.
ชมรมสัญจรปลอดควัน คณะแพทยศาสตร์ มช. Print E-mail

1. ความสำคัญของโครงการ

         เนื่องจากว่าในบริเวณของเขตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เขตสวนดอก) นี้ มีการสัญจรโดยใช้พาหนะจำพวกรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศ ทางเสียง และยังส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ เช่น การจราจรติดขัด ขาดแคลนที่จอดรถ อุบัติเหตุที่รุนแรง ฯลฯ ดังนั้นการใช้รถจักรยานและการเดินจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดทอนปัญหาดังกล่าวให้ทุเลาลง แต่ก็ยังมีปัญหาตรงที่ว่าการใช้จักรยานและเดินนั้นยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และใช้เวลาในการเดินทางล่าช้ากว่าการเดินทางโดยวิธีอื่น ๆ จึงทำให้มีผู้สัญจรโดยวิธีดังกล่าวน้อย ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ที่ใช้จักรยานหรือเดินให้มากขึ้นจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดัน โดยจะออกมาในรูปแบบของการเพิ่มความสะดวก การเสริมสิทธิ ฯลฯ แก่ผู้ที่ใช้จักรยานหรือเดิน ซึ่งย่อมจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น และยังช่วยส่งเสริมการประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.      เพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

2.      เพื่อลดปัญหาการจราจรในเขตสวนดอก

3.      เพื่อลดอุบัติเหตุที่รุนแรงจากการสัญจรโดยพาหนะจำพวกรถยนต์และรถจักรยานยนต์

4.      เพื่อเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

5.      เพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการสัญจรร่วมกันบนท้องถนน

3. กิจกรรมของโครงการ

             การดำเนินงานนั้น จะมีโครงงานย่อย ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้รถจักรยานหรือการเดิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลวิธีในการชักจูงให้มีผู้เข้าร่วม ตลอดจนถึงการเสริมสิทธิของผู้ที่ร่วมกันใช้จักรยานหรือเดินในการสัญจรภายในบริเวณคณะแพทยศาสตร์ ดังมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.      โครงงานจักรยานและเดินสะสมแต้ม สะสมคะแนนจากการปั่น+เดินเพื่อของรางวัล

2.      โครงงาน Car Free Day – ประชาสัมพันธ์ให้ใช้จักนายาน+เดินในวันพุธ

3.      โครงงานจักรยานพาเที่ยว - ขี่จักรยานไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

4.      โครงงานจักรยานเที่ยววัด+ ตักบาตร - ขี่จักรยานไปทำบุญ

5.      โครงการอบรมการขับขี่และดูแลรถจักรยาน

6.      โครงงานจักรยานวันอาทิตย์ ส่งเสริมให้มาขี่จักรยาน(ร่วมกับชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่)

7.      โครงการจักรยาน Rally – เป็นการแข่งขันจักรยานประเภท Rally เพื่อการกุศล

8.      โครงงานสัญจรปลอดควัน 5 สวนดอก เป็นการขยายผลไปยังคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 6 คณะ

9.    โครงการจักรยานหาร 2 เป็นการรณรงค์ให้ นศพ. มีจักรยานโดยคณะช่วยออกค่าใช้จ่ายในการซื้อจำนวนหนึ่งก่อนแล้วนศพ.สามารถจะทยอยผ่อนพร้อมค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละปีจนครบ

4. กลุ่มเป้าหมาย

              กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้จะเน้นที่กลุ่มของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จักรยานประมาณ    100     คน และเดิน    150     คน ในส่วนของอนาคตนั้น มีความพยายามให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น ๆ อันได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันมาเข้าร่วมโครงการด้วย โดยพื้นที่ในการดำเนินโครงการนี้จะอยู่ที่บริเวณเขตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เขตสวนดอก)

5. การประเมินผล

              สำหรับการประเมินผลนั้นจะดูได้จากการที่ในการสัญจรภายในบริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ามีจำนวนผู้ใช้รถจักรยานและเดินเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน ๆ หรือก็คือการลดจำนวนลงของผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์นั่นเอง

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.      มีการใช้จักรยานและเดินในการสัญจรแพร่หลายมากขึ้น ในเขตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เขตสวนดอก)

2.      มลภาวะในเขตสวนดอกลดลง

3.      เกิดความเป็นระเบียบในการสัญจรมากขึ้น

4.      อุบัติเหตุที่รุนแรงมีจำนวนลดลง

5.      ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่แข็งแรง

7. สถานที่ติดต่อ

-          หน่วยกิจการนักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร 053-945271   และ  053-945276

-          สโมสรนักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size

เว็บไซด์นี้ ใช้บริการ

เครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่